چرا لیفت از میزبانان کمیسیون دریافت می‌کند؟

برای پیشبرد و توسعه‌ی سیستم‌ها و سرویس‌ها توسط لیفت و هزینه‌های توسعه‌ی محصول و منابع انسانی کمیسیون از میزبانان دریافت می‌شود. مقدار این کمیسیون در حال حاضر صفر درصد بوده اما لیفت مجاز است در هر زمان این عدد را تغییر داده و اقدام به دریافت کمیسیون نماید. عدد دریافت کمیسیون به ازای فروش هر بلیت بوده و در صورت توافق کتبی با شخص خاصی یا در شرایط خاصی همواره ثابت خواهد بود. میزان کمیسیون از مبلغ در نظر گرفته شده برای فروش هر بلیط محاسبه می‌شود.

مهمانان شما مبلغ کلی‌ای که برای ارائه‌ی تجربه در نظر گرفته‌اید را مشاهده می‌کنند.


لیفت به صورت خودکار کمیسیون تعیین شده را از مبلغ فروش بلیط‌ها کسر کرده و مابغی مبلغ را در بازه‌ی زمان تعیین شده به حساب میزبان واریز خواهد کرد. سیکل پرداخت به ازای هر فعالیت ۴۸ ساعت بعد از ارائه‌ی آن فعالیت بوده و طی پیامی میزبان نیز از این واریز مطلع خواهد شد.